Privacy statement & policy

Informatie VAV Advocaten: Advocatenassociatie VAV Advocaten 0544.483.764, Leopoldplaats 10, 2000 Antwerpen

VAV Advocaten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan VAV Advocaten kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met VAV Advocaten worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Alle info over welke persoonsgegevens VAV Advocaten verwerkt en hoe VAV Advocaten hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van VAV Advocaten
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door VAV Advocaten
 4. Delen van de persoonsgegevens door VAV Advocaten
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van VAV Advocaten
 7. Contactgegevens

 

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die VAV Advocaten van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de website en diensten van VAV Advocaten, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door VAV Advocaten verwerkte persoonsgegevens. VAV Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van VAV Advocaten terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van VAV Advocaten

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door VAV Advocaten verzameld en verwerkt worden. Gegevens die u rechtstreeks aan VAV Advocaten verstrekt:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Informatie betreffende de diensten die wij naar u toe leveren ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met VAV Advocaten, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via VAV Advocaten diensten.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website:

Wanneer u gebruik maakt van de website van VAV Advocaten, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies en gegevens die u zelf invoert op de website.

Gegevens uit andere bronnen:

Op de VAV Advocaten website kunnen in de toekomst links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door VAV Advocaten en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. VAV Advocaten raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan VAV Advocaten of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan VAV Advocaten (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door VAV Advocaten

Persoonsgegevens worden door VAV Advocaten voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een opdracht en of vertegenwoordiging met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met gebruikers op website
 • Het personaliseren van de aan u te leveren dienstverlening en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde berichten;
 • De naleving van de op VAV Advocaten dienstverlening van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens

Steeds kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met verplichte wettelijk instanties wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, de toegang of de afhandeling met betrekking tot diensten. Met deze partners, of andere derden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VAV Advocaten uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VAV Advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die VAV Advocaten van u verwerkt. U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de VAV Advocaten dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met VAV Advocaten via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy statement & policy. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be.

6. Veiligheidsbeleid van VAV Advocaten

Beveiliging van de gegevens:

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt VAV Advocaten alle redelijke maatregelen en worden best praktisch toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens:

VAV Advocaten zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van VAV Advocaten met betrekking tot deze gegevens en met de missie van VAV Advocaten om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens VAV Advocaten

Leopoldplaats 10, 2000 Antwerpen

+32 (0)3 216 99 00

info@vav-advocaten.be