Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Orde van advocaten bij de balie van Antwerpen. Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking van deze verzekering.

2. Betaling en termijn

2.1
Alle bedragen zijn in principe exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2.2
De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen 14 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen, tenzij de staat van ereloon een andere betaaldatum vermeldt. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. 

Na betaling zal de advocaat onmiddellijk een factuur overmaken. 

2.3
Bij gebreke aan tijdige betaling is de cliënt op het openstaande saldo van rechtswege een rente verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 EUR.

3. Beroep op derden

3.1
De cliënt gaat akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. 

3.2
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een derde (o.a. gerechtsdeurwaarder, vertaler, technische raadslieden, etc.) laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

4. Netting

Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

5. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij gebreke aan regeling, zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.